Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/401
Title: Forming of future maritime officers` professionally significant qualities in the «human-human» and «human-machine» interaction systems
Other Titles: Формування професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів у системі діяльності «людина-людина» і «людина-механізм»
Формирование профессионально значимых качеств будущих судовых офицеров в системе деятельности «человек-человек» и «человек-механизм»
Authors: Бабишена, М.І.
Бабышена, М.И.
Babyshena, M.
Keywords: professionally significant qualities of future maritime officers
«human-human» and «human-machine» interaction systems
professional development
professional and managerial competence
professionalism
professional training
social and humanitarian disciplines
професійно значущі якості майбутніх морських офіцерів
системи взаємодії «людина-людина» та «людина-машина»
професійний розвиток
професійна та управлінська компетентність
професіоналізм
професійна підготовка
соціальні та гуманітарні дисципліни профессионально значимые качества будущих морских офицеров
системы взаимодействия «человек-человек» и «человек-машина»
профессиональное развитие
профессиональная и управленческая компетентность
профессионализм
профессиональная подготовка
социальные и гуманитарные дисциплины
Issue Date: 2018
Publisher: Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie
Citation: Babyshena M.I. Forming of future maritime officers professionally significant qualities in the «human-human» and «human-machine» interaction systems / Kelm : науково-практичне видання. Педагогічні науки. – Люблін, Польща, 2018. – Вип.1 (21). С. 3-10.
Series/Report no.: УДК: 005.62+572.025-043.83:656.61(045);
Abstract: The article presents the peculiarities of future maritime officers` professionally significant qualities. It is shown that the formation of future maritime specialists` professionally significant qualities refers to the system of «human-human» and «human-machine» interaction simultaneously. The problems of the professional level and the managerial competence are analyzed. Seven main groups of skills and competences which are necessary for a maritime officer for the successful professional interaction are identified: optimization of significant qualities in the process of management activity, formation of a united team, analysis of the problem and the decisions taken argumentation, exchange of information with subordinates, support of labor and executive discipline, motivation of own professional activity and the collective ones, rational organization of their own professional interactions. The spheres of future maritime officers competence are as follows: performance of professional functions, assessment and control of subordinates` professional interaction, subordinates` organization of professional tasks, motivation of subordinates, preparation and implementation of managerial decisions, communicative qualities: information exchange, decision-making, organization of own professional interaction and maintaining the necessary level of professional interaction, providing training for subordinates. It is proved that the main factor of effective professional interaction is the personality of the future maritime officer and his skills plus abilities in the organization of human and technical resources. It is noted that the success of the future professional interaction contributes to the acquired professionally significant qualities, which should be developed under the influence of social and humanitarian disciplines. It is pointed, that the educational process should lay upon the foundations for a critical assessment of own life and professional experience, awareness of choosing the ways and methods for improving personal and professional qualities; ability to criticism and self-criticism, persistence in achieving of the goal, interest in the quality of future professional interaction, ability to take responsibility, decision-making, team-working, communicative skills, integration skills, self-regulation, self-development of a person in combination with professional interaction, professional tasks solving, problem situations solving, self-determination, self-realization, self-improvement. У статті подаються особливості вивчення професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів. Показано, що формування професійно значущих якостей майбутніх суднових спеціалістів стосується системи діяльності «людина-людина» і «людина-механізм» одночасно. Проаналізовано проблему розвитку рівня професійної та управлінської компетентності. Виокремлено сім основних груп умінь і навичок, необхідних судновому офіцеру для успішної професійної діяльності: оптимізація значущих якостей у процесі управлінської діяльності, формування згуртованої команди, аналіз проблеми та аргументованість прийнятих рішень, обмін інформацією з підлеглими, підтримка трудової і виконавчої дисципліни, мотивація власної професійної діяльності та колективу, раціональна організація власної професійної діяльності. Виділено такі сфери компетентності майбутніх суднових офіцерів: виконання професійних функцій, оцінка та контроль професійної діяльності підлеглих, організація виконання професійних завдань підлеглих, забезпечення належного рівня мотивації підлеглих, підготовка і реалізація управлінських рішень, комунікативні якості: обмін інформацією, прийняття рішень, організація власної професійної діяльності і підтримка необхідного рівня професійної діяльності, забезпечення навчання підлеглих. Доведено, що провідним ресурсом ефективної професійної діяльності є особистість майбутнього суднового офіцера та його вміння і навички організації людських та матеріально-технічних ресурсів. Доведено, що успішності майбутньої професійної діяльності сприяють набуті професійно значущі якості, які повинні розвиватися під впливом викладання суспільно-гуманітарних дисциплін. Доведено, що навчальний процес має закласти підвалини критичної оцінки свого життєвого та професійного досвіду, усвідомлення вибору шляху та методів удосконалення особистісних та професійних якостей; здатність до критики та самокритики, наполегливість у досягненні мети, зацікавленість у якості майбутньої професійної діяльності, здатність до відповідальності, до прийняття рішень, здатність до ефективної роботи в команді, комунікативність, навички інтеграції, саморегуляції, саморозвиток професійної особистості у поєднанні з професійною діяльністю, постановка та розв’язання професійних завдань, вирішення проблемних ситуацій, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення. В статье подаются особенности изучения профессионально значимых качеств будущих судовых офицеров. Показано, что формирование профессионально значимых качеств будущих судовых специалистов касается системы деятельности «человек-человек» и «человек-механизм» одновременно. Проанализирована проблема развития уровня профессиональной и управленческой компетентности. Выделены семь основных групп умений и навыков, необходимых судовым офицерам для успешной профессиональной деятельности: оптимизация значимых качеств в процессе управленческой деятельности, формирования сплоченной команды, анализ проблемы и аргументированность принимаемых решений, обмен информацией с подчиненными, поддержка трудовой и исполнительской дисциплины, мотивация собственной профессиональной деятельности и коллектива, рациональная организация собственной профессиональной деятельности. Выделены следующие сферы компетентности будущих судовых офицеров: выполнение профессиональных функций, оценка и контроль профессиональной деятельности подчиненных, организация выполнения профессиональных задач подчиненных, обеспечение надлежащего уровня мотивации подчиненных, подготовка и реализация управленческих решений, коммуникативные качества: обмен информацией, принятия решений, организация собственной профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня профессиональной деятельности, обеспечение обучения подчиненных. Доказано, что ведущим ресурсом эффективной профессиональной деятельности является личность будущего судового офицера и его умения и навыки организации человеческих и материально-технических ресурсов. Доказано, что успешности будущей профессиональной деятельности способствуют приобретенные профессионально значимые качества, которые должны развиваться под влиянием преподавания общественно-гуманитарных дисциплин. Доказано, что учебный процесс должен заложить основы критической оценки своего жизненного и профессионального опыта, осознание выбора пути и методов совершенствования личностных и профессиональных качеств; способность к критике и самокритике, настойчивость в достижении цели, заинтересованность в качестве будущей профессиональной деятельности, способность к ответственности, к принятию решений, способность к эффективной работе в команде, коммуникативность, навыки интеграции, саморегуляции, саморазвитие профессиональной личности в сочетании с профессиональной деятельностью, постановка и решение профессиональных задач, решение проблемных ситуаций, самоопределения, самореализации, самосовершенствования.
Description: Категорія В
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/401
ISSN: 2353-8406
Appears in Collections:Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babyshena_maritime_officers.pdf8.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.