Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/66
Title: Роль гейміфікованих вправ, створених за програмою Нot Рotatoes, у формуванні комунікативної компетентності суднових механіків
Other Titles: The role of gamification activities created with the help of the Hot Potatoes program in the formation of ship engineers’ communicative competence.
Authors: Юрженко, А.Ю.
Yurzhenko, А.Y.
Keywords: gamification activities
LMS MOODLE
Hot Potatoes
ship engineers
communicative competence
гейміфіковані вправи
суднові механіки
комунікативна компетентність
Issue Date: 2019
Publisher: БДПУ
Citation: Юрженко А. Ю. Роль гейміфікованих вправ, створених за програмою Нot Рotatoes, у формуванні комунікативної компетентності суднових механіків, Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – C.387-393.
Series/Report no.: УДК 378.147;
Abstract: Наші дослідження присвячено використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх морських фахівців, а саме суднових механіків. Як видно з назви, стаття описує роль гейміфікованих вправ (навчальних вправи у вигляді гри), створених за допомогою програми Hot Potatoes і розміщених в LMS MOODLE (Системі управління навчанням Модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище). Перераховані декілька визначень "гейміфікованих вправ". Окреслено переваги гейміфікаційної діяльності при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням (урізноманітнення рутинного виконання типових вправ у навчально- комунікативному електронному середовищі, підвищення мотивації, тривалий термін зацікавленості у вирішенні проблеми та підвищення ймовірності досягнення мети). Описуються типи гейміфіковані вправи програми Hot Potatoes (JClose, JMatch, JQuiz, JCross, JMix, The Masher). Описано їх застосування в електронних курсах у LMS MOODLE для вивчення морської англійської мови за професійним спрямуванням. Перераховані елементи гейміфікації кожної створенної за допомогою програми Hot Potatoes програмної діяльності (поінти та відзнаки, можливість використання підказок та ключів, візуальний прогрес, право на помилку, можливість знову почати гру, ігровий дизайн - наявність спеціальних кнопок). Підкреслюється, що впрва типу JMatch створює завдання на відповідність елементів двох груп; JQuiz використовує чотири типи завдань (Коротка відповідь; Множинний вибір; Змішаний тип; Альтернативний вибір) і створює вікторину; JCross створює кросворди; JMix змішує види діяльності; Masher дозволяє створювати модулі з пакетів вищезазначених типів вправ програми автоматично. Стаття свідчить про те, що в програмах Hot Potatoes розширюється повсякденне виконання типових вправ у електронних курсах LMS MOODLE, підвищується мотивація студентів до навчання та вивчення англійської мови за професійним спрямуванням тощо. У подальших наших дослідженнях планується проаналізувати роль програм Qedoc, Xerte та iSpring у формуванні комунікативної компетентності майбутніх морських фахівців. Our research deals with the use of innovation technologies in the professional training of future marine specialists, namely ship engineers. As the title implies the article describes the role of gamification activities (educational exercises in the form of a game) created with the help of the Hot Potatoes program and placed in LMS MOODLE (Learning management system Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Couple of “gamification activities” definitions are listed. The advantages of gamification activities while studying English for specific purpose are mentioned (diversify of the routine implementation of typical exercises in the educational and communicative electronic environment, increasing of motivation, prolonged term of interest in solving the problem and increasing of the probability of achieving the studying goal). The types of Hot Potatoes program gamification activities (JClose, JMatch, JQuiz, JCross, JMix, The Masher) are described. Their application in electronic courses in LMS MOODLE to study Maritime English for professional purpose is described. The elements of gamification of every created with the help of Hot Potatoes program activity are listed (points and marks, the possibility of using hints and clues, visual progress, the right to mistake, the opportunity to start the game again, game design - the presence of special buttons). It is highlighted that JClose allows teachers to create gap-filled activities with gamification elements; JMatch creates activities to match elements of two groups; JQuiz uses four types of tasks (Short answer; Multiple choice; Mixed; Alternative choice) and creates quiz; JCross creates crosswords; JMix mixes types of activities; The Masher allows to create units from the packages of the above types of exercises program automatically. The article proves that Hot Potatoes program exercises diversify the routine implementation of typical exercises in electronic courses of LMS MOODLE, increase motivation of students to study and learn English for specific purpose, extend the term of interest etc. To make further research in this field we are going to study Qedoc, Xerte and iSpring programs and the role of created with their help gamification activities in formation of the communicative competence of future marine specialists, namely ship engineers.
Description: Категорія Б
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/66
ISSN: 2412-9208
Appears in Collections:Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yurzhenko_Hot Potatoes.pdf915.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.