Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/629
Title: Використання міжпредметних зв'язків у навчанні судноводіїв інформаційних технологій
Other Titles: Использование межпредметных связей в обучении судоводителей информационным технологиям
The use of intersubject communications in the training of skippers in information technology
Authors: Зайцева, Т.В.
Zaytseva, T.
Терещенкова, О.В.
Tereshchenkova, О.
Keywords: Судноводійні завдання
табличний процесор Excel
міжпредметні зв'язки
Судоводительские задачи
табличный процессор Excel
межпредметные связи
Navigation tasks
Excel spreadsheet processor
intersubject communications
Issue Date: 2015
Citation: Терещенкова О.В. Использование межпредметных связей в обучении судоводителей информационным технологиям / О.В. Терещенкова, Т.В. Зайцева // Інформаційні технології в навчальному процесі: Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції. – Чернігів, 2015. – С. 74-77.
Abstract: Для посилення міжпредметних зв'язків навчальних дисциплін розроблено комплекс лабораторних робіт розв’язування завдань судноводіння з використанням електронних таблиць MS Excel. Відмінна риса таких завдань - максимальна спрямованність до предметної області судноводіння. В майбутньої професійної діяльності курсантам потрібно буде вирішувати завдання, такі як: побудувати таблиці девіації, розрахувати попередню прокладку курсу або отримати графік остійності судна. Курсанти більш мотивовані до вирішення таких завдань і працюють з великим інтересом, маючи перед собою зразок кінцевого результату. При цьому засвоєння знань і набуття навичок відбувається через активну самостійну діяльність. Для усиления межпредметных связей учебных дисциплин разработан комплекс лабораторных работ по решению задач судовождения с использованием электронных таблиц MS Excel. Отличительная черта таких заданий – максимальная привязанность к предметной области судовождения. В будущей профессиональной деятельности курсантам нужно будет решать задачи, такие как: построить таблицы девиации, рассчитать предварительную прокладку курса или получить график остойчивости загружаемого судна. Курсанты более мотивированы к решению таких заданий и работают с большим интересом, имея перед собой образец конечного результата. При этом усвоение знаний и приобретение навыков происходит через активную самостоятельную деятельность. To strengthen the intersubject communications of academic disciplines, a set of laboratory works has been developed to solve navigation problems using MS Excel spreadsheets. A distinctive feature of such tasks is maximum attachment to the subject area of navigation. In future professional activities, cadets will need to solve problems, such as: build deviation tables, calculate the preliminary course plotting, or get a stability chart for a loaded vessel. Cadets are more motivated to solve such tasks and work with great interest, having a sample of the final result. At the same time, the assimilation of knowledge and the acquisition of skills occurs through active independent activity.
Description: Міжнародна науково-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/629
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaytseva_Tezu.pdf543.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.