Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/627
Title: Шляхи застосування інформаційно-автоматизованих систем в навчальному процесі
Other Titles: Пути применения информационно-автоматизированных систем в учебном процессе
Ways of using information-automated systems in the educational process
Authors: Зайцева, Т.В.
Zaytseva, T.
Щедролосьєва, Н.В.
Щедролосьева, Н.В.
Shchedroloseva, N.
Keywords: Інформаційно-аналітична система
нові інформаційні технології в економіці
інтегрований навчальний курс
Информационно-аналитическая система
новые информационные технологии в экономике
интегрированный учебный курс
Information-analytical system
new information technologies in economy
integrated training course
Issue Date: 2003
Publisher: Херсонський державний педагогічний університет
Citation: Зайцева Т.В. Шляхи застосування інформаційно-автоматизованих систем в навчальному процесі / Т.В. Зайцева, Н.В. Щедролосьєва // Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр. – Херсон: ХДПУ, 2003. - С.48-50.
Abstract: З кожним роком посилюється проникнення в курси понять і теорій з різних галузей знань, взаємовплив ідей, і як результат – виникнення інтегрованих наук і різних інтегрованих курсів навчання. Мета таких курсів – організація цілеспрямованої навчальної діяльності студентів, яка зорієнтована на придбання та відпрацювання навичок використання інформаційних технологій при розв’язуванні прикладних задач. Найбільше ефективно адаптація до майбутньої спеціальності відбувається під час реальної діяльності у професійній галузі. Оскільки на сучасному етапі великі можливості відкриває застосування інформаційних технологій у різних процесах, у тому числі й в сфері економіко-управлінських процесів, то буде доцільним використання різноманітних програмних продуктів у процесі навчання студентів. С каждым годом усиливается проникновение в курсы понятий и теорий из различных областей знаний, взаимовлияние идей, и как результат - возникновение интегрированных наук и различных интегрированных курсов. Цель таких курсов - организация целенаправленной учебной деятельности студентов, которая ориентирована на приобретение и отработку навыков использования информационных технологий при решении прикладных задач. Наиболее эффективно адаптация к будущей специальности происходит во время реальной деятельности в профессиональной области. Поскольку на современном этапе большие возможности открывает применение информационных технологий в различных процессах, в том числе и в сфере экономико-управленческих процессов, то будет целесообразным использование различных программных продуктов в процессе обучения студентов. Each year, the penetration into the courses of concepts and theories from different fields of knowledge, the mutual influence of ideas, and as a result - the emergence of integrated sciences and various integrated training courses. The purpose of such courses is the organization of purposeful educational activity of students which is focused on acquisition and development of skills of use of information technologies when solving applied problems. The most effective adaptation to the future specialty occurs during actual activity in the relevant professional field. As at present the great opportunity opens the use of information technologies in various processes, including in the field of economic and administrative processes, it will be expedient to use various software products in the process of student learning.
Description: Міжнародна науково-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/627
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaytseva_IAS.pdf294.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.