Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/617
Title: Cloud technology as a way of ukrainian education development
Other Titles: Хмарні технології як шлях розвитку української освіти
Облачные технологии как способ развития украинского образования
Authors: Зайцева, Т.В.
Zaytseva, T.
Keywords: Хмарні обчислення
хмарні технології
хмарні сервіси
форми використання хмарних технологій
Облачные вычисления
облачные технологии
облачные сервисы
формы использования облачных технологий
Cloud computing
cloud technology
cloud services
forms of using cloud technology
Issue Date: 2014
Publisher: ХДУ
Citation: Zaytseva T. Cloud technology as a way of ukrainian education development / Інформаційні технології в освіті. – Вип. 19. – Херсон: ХДУ, 2014. - С. 54-61. DOI: 10.14308/ite000484
Series/Report no.: УДК: 378.147:004;
Abstract: Матеріали даної статті присвячені визначенню форм та необхідних компонентів використання хмарних технологій при підготовці вчителів–предметників. Для удосконалення процесу навчання має сенс використовувати такі потужні технології як «хмарні обчислення», які, підтримуючи традиційні форми навчання, є новим етапом розвитку освіти та економічно вигідним, ефективним і гнучким способом задоволення потреб тих, хто навчається, у здобутті нових знань. Останнім часом масштаби впровадження хмарних технологій нестримно зростають. Ми є свідками впровадження хмарних технологій і сервісів в систему вищої і середньої освіти. Будується єдиний інформаційний простір в освіті з використанням, в основному, хмарних технологій, які надають компанії Microsoft і Google. Служби Google для освіти містять безкоштовний набір інструментів, який дозволить викладачам і студентам успішно та ефективно взаємодіяти, вчити та вчитися. Хмарні технології передбачають використання хмарних сервісів при розробці додатків та зберігання даних на серверах у розподілених центрах оброблення даних через Інтернет. Це робить хмарні технології сьогодні засобом активізації самостійної роботи студентів. Попит на фахівців, які володітимуть технологіями хмарних обчислень постійно зростатиме. Материалы данной статьи посвящены определению форм и необходимых компонентов использования облачных технологий при подготовке учителей–предметников. Для усовершенствования процесса обучения имеет смысл использовать такие мощные технологии как «облачные вычисления», которые, поддерживая традиционные формы обучения, являются новым этапом развития образования и экономически выгодным, эффективным и гибким способом удовлетворения потребностей студентов во время получения новых знаний. Последнее время масштабы внедрения облачных технологий стремительно растут. Мы являемся свидетелями внедрения облачных технологий и сервисов в систему высшего и среднего образования. Строится единое информационное пространство в образовании с использованием, в основном, облачных технологий, которые предоставляют компании Microsoft и Google. Службы Google для образования содержат бесплатный набор инструментов, который позволит преподавателям и учащимся более успешно и эффективно взаимодействовать, обучать и обучаться. Облачные технологии предусматривают использование облачных сервисов при разработке программ-приложений и хранения данных на серверах в распределенных центрах обработки данных через Интернет. Это делает облачные технологии сегодня средством активизации самостоятельной работы студентов. Спрос на специалистов, которые будут владеть технологиями облачных вычислений постоянно будет расти. This article is devoted to defining the forms and the required components cloud technology usage during studying of subject teachers. In order to improve the learning process it’s necessary to use such powerful technology as ‘cloud computing’. They support traditional forms of education and also are a new step in the development of education. Cloud technologies are-effective, efficient and flexible way to satisfy the needs of students during getting of new knowledge. Nowadays a characteristic feature of our time is rapid growing of using cloud technology. That is why we are spectators of implementation of cloud technologies and services in the system of higher and secondary education, too. A common information space in education using mostly cloud technologies that provide Microsoft and Google is creating now. Google Apps for Education containing free tools that allows teachers and students to communicate, teach and learn more effectively and efficiently. Significant advantage of using cloud services is providing application development and storage of large amounts of data on servers in distributed information processing centers via the Internet. That is why cloud technology is a powerful tool to activate students' self-guidance work. Surely, growing demand for professionals who knows the technology of cloud computing will increase slowly.
URI: http://ite.kspu.edu/
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/617
ISSN: 1998-6939
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaytseva_Сloud_service.pdf503.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.