Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/610
Title: Активізація розумової діяльності учнів при вивченні курсу алгебри та початків аналізу
Other Titles: Активизация мыслительной деятельности учащихся при изучении курса алгебры и начал анализа
Activization of students' mental activity when studying the course of algebra and the beginnings of analysis
Authors: Зайцева, Т.В.
Zaytseva, T.
Keywords: Загальні розумові здібності
особистісно-орієнтоване навчання
програмно-педагогічні засоби
Общие умственные способности
личностно-ориентированное обучение
программно-педагогические средства
General mental ability
personal-oriented learning
software and pedagogical tools
Issue Date: 2002
Publisher: ХДПУ
Citation: Зайцева Т. Активізація розумової діяльності учнів при вивченні курсу алгебри та початків аналізу. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 27. – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – С.47-52.
Series/Report no.: УДК: 371.3.51;
Abstract: Особистісно-орієнтоване навчання, спираючись на здібності, нахили, інтереси, досвід учнів, повинно забезпечити кожному учневі можливість реалізувати себе в різних видах діяльності. Трансформація традиційної системи освіти в особистісно-орієнтовану потребує відповідних змін не тільки в змісті освіти, а й у змісті технологій освітнього процесу. Дидактичний принцип індивідуалізації навчання проявляється вже у самому характері роботи учня за комп’ютером. Проблема диференціації навчання не є новою для середньої школи. Але завдяки ідеї стандартів і планування обов’язкових результатів навчання стало можливим по-новому підійти до цього питання. Перед різними категоріями учнів вчитель ставить різну мету. Деякі учні повинні досягти певного об’єктивно зумовленого рівня математичної підготовки, який у проекті математичної освіти називається базовим. Інші учні, які проявляють зацікавленість до математики і мають розвинуті математичні здібності, повинні досягти більш високих результатів. Личностно-ориентированное обучение, опираясь на способности, склонности, интересы, опыт учащихся, должно обеспечить каждому ученику возможность реализовать себя в различных видах деятельности. Трансформация традиционной системы образования в личностно-ориентированную требует соответствующих изменений не только в содержании образования, но и в смысле технологий образовательного процесса. Дидактический принцип индивидуализации обучения проявляется уже в самом характере работы ученика за компьютером. Проблема дифференциации обучения не является новой для средней школы. Но благодаря идее стандартов и планирования обязательных результатов обучения стало возможным по-новому подойти к этому вопросу. Перед различными категориями учащихся учитель ставит разные цели. Некоторые ученики должны достичь определенного обьективно обусловленного уровня математической подготовки, который в проекте математического образования называется базовым. Другие ученики, которые проявляют интерес к математике и имеют развитые математические способности, должны достичь более высоких результатов. Personally oriented learning, based on the abilities, inclinations, interests, experience of students, should provide every student with the opportunity to realize themselves in different activities. Transformation of the traditional education system into a personality-oriented one requires corresponding changes not only in the content of education, but also in the content of technologies of the educational process. The didactic principle of individualization of learning is manifested in the very nature of the student's work at the computer. The problem of differentiation of learning is not new to high school. But thanks to the idea of standards and the planning of mandatory learning outcomes, it has become possible to approach this issue in a new way. The teacher sets different goals for different categories of students. Some students need to reach a certain objectively predetermined level of mathematical training, which is called a basic mathematical education project. Other students who are interested in mathematics and have advanced mathematical abilities should achieve better results.
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/610
ISSN: 2413-1865
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaytseva_Circle.pdf482.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.