Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/563
Title: Використання комп’ютерних програм на уроках алгебри та початків аналізу
Other Titles: Использование компьютерных программ на уроках алгебры и начал анализа
Using computer programs in algebra lessons and the beginnings of analysis
Authors: Зайцева, Т.В.
Zaytseva, T.
Keywords: Алгебра та початки аналізу
похідна
геометричний зміст похідної
програма Gran1
Алгебра и начала анализа
производная
геометрический смысл производной
программа Gran1
Algebra and the beginnings of analysis
derivative
geometric content of the derivative
Gran1 program
Issue Date: 2001
Publisher: НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Зайцева Т. Використання комп’ютерних програм на уроках алгебри та початків аналізу. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 3. 2001. 101-112.
Series/Report no.: УДК: 518.51;
Abstract: Одним з найважливіших факторів, що спонукають до навчання, є мотив досягнення успіху. Психологами спеціально розроблений метод навчання, що носить назву “стратегія формування успіху”. Сутність цього методу полягає в тому, що кожен учень працює на рівні своїх можливостей і успішно долає навчальні завдання. Застосування нових інформаційних технологій дає можливість створити для таких школярів навчальні проблеми, які вони здатні розв’язати, і виробити у них позитивну мотивацію навчання. Завдяки перекладанню основної маси технічних операцій на комп'ютер учень починає розв’язувати завдання, досягнутий успіх народжує у нього віру в свої сили і збуджує прагнення до подальшого вдосконалення. НІТ – це інструмент, який при правильному застосуванні дозволяє перетворити навчання з примусового в добровільне, що супроводжується почуттям задоволення і радощів від успішного подолання труднощів. Одним из важнейших факторов, побуждающих к учению, является мотив достижения успеха. Психологами специально разработан метод обучения, который носит название "стратегия формирования успеха". Суть этого метода заключается в том, что каждый ученик работает на уровне своих возможностей и успешно преодолевает учебные проблемы. Применение новых информационных технологий позволяет создать для таких школьников учебные задачи, которые они способны решить, и выработать у них положительную мотивацию обучения. Благодаря переносу основной массы технических операций на компьютер, ученик начинает решать задачи, достигнутый успех рождает у него веру в свои силы и побуждает стремление к дальнейшему совершенствованию. НИТ - это инструмент, который при правильном применении позволяет превратить обучение из принудительного в добровольное, сопровождающееся чувством удовлетворения и радости от успешного преодоления трудностей. One of the most important factors encouraging learning is the motive for success. Psychologists have specially developed a training method called the "Success Formation Strategy". The essence of this method is that each student works at the level of his abilities and successfully overcomes educational problems. The use of new information technologies allows creating for schoolchildren educational tasks that they are able to solve, and develop positive motivation for learning from them. Thanks to the transfer of the bulk of technical operations to the computer, the student begins to solve problems, the success achieved gives him confidence in himself and encourages the desire for further improvement. BAT is a tool that, when used correctly, allows you to turn training from compulsory to voluntary, accompanied by a sense of satisfaction and joy from successfully overcoming difficulties.
Description: Науковий вісник
URI: https://fi.npu.edu.ua/zbirnyk-kosn/78-zbirnyk-4?start=20
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/563
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaytseva_Gran1.pdf260.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.