Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/486
Title: Використання інформаційних систем при розв’язуванні професійно-орієнтованих обчислювальних задач
Other Titles: Использование информационных систем при решении профессионально-ориентированных вычислительных задач
Use of information systems in solving professional-oriented computing problems
Authors: Зайцева, Т.В.
Zaytseva, T.
Keywords: Системи комп’ютерної алгебри
інформаційні технології
Системы компьютерной алгебры
информационные технологии
Computer Algebra Systems
information technology
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Зайцева Т. Використання інформаційних систем при розв’язуванні професійно-орієнтованих обчислювальних задач. Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – C. 53-55.
Series/Report no.: УДК: 37.091.2:004(063);
Abstract: Створення енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій є одним з найважливіших напрямів науково-технічного прогресу. Реалізація цього напрямку стосовно до суднових енергетичних установок (СЕУ) безпосередньо пов'язана з підвищенням ефективності їх технічної експлуатації. Розвиток методів технічної експлуатації СЕУ на базі інформаційних технологій вимагає високого рівня формалізації процедур збору, обробки та аналізу вихідної інформації і її еволюції аж до отримання потрібного рішення, тобто якісно іншого рівня організації інформаційного середовища. Создание энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий является одним из важнейших направлений научно-технического прогресса. Реализация этого направления применительно к судовым энергетическим установкам (СЭУ) непосредственно связана с повышением эффективности их технической эксплуатации. Развитие методов технической эксплуатации СЭУ на базе информационных технологий требует высокого уровня формализации процедур сбора, обработки и анализа исходной информации и ее эволюции вплоть до получения нужного решения, то есть качественно иного уровня организации информационной среды. Creating energy-saving and resource-saving technologies is one of the most important areas of scientific and technological progress. The implementation of this direction in relation to marine power plants (SEUs) is directly related to the increase of their technical operation efficiency. The development of methods for the technical operation of computer based information technology requires a high level of formalization of the procedures for collecting, processing and analyzing the source information and its evolution, until the required solution, that is, a qualitatively different level of organization of the information environment.
Description: Науково-практична конференція
URI: https://ktoi.fi.npu.edu.ua/uk/konferentsii/154-materialy-konferentsii
http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/486
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaytseva_information_technology.pdf216.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.