Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/441
Title: Застосування платформи дистанційного навчання щодо реалізації компетентністного підходу у підготовці фахівців
Other Titles: Применение платформы дистанционного обучения для реализации компетентностного подхода в подготовке специалистов
The use of distance learning platform for the implementation of the competence approach to training
Authors: Зайцева, Т.В.
Zaytseva, T.
Кравцова, Л.В.
Kravtsova, L.
Камінська, Н.Г.
Каминская, Н.Г.
Kaminska, N.
Keywords: дистанційна система навчання
компетентнісний підхід у навчанні
тестування
система підготовки фахівців
дистанционная система обучения
компетентностный подход в обучении
тестирование
система подготовки специалистов
distance learning system
competence-based approach in teaching
testing
system training
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Citation: Зайцева Т.В. Застосування платформи дистанційного навчання щодо реалізації компетентністного підходу у підготовці фахівців / Т.В., Зайцева, Л.В. Кравцова, Н.Г. Камінська Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. Вип. 1(1) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, редкол.: О. В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – С.19-22
Series/Report no.: УДК: 371;
Abstract: В даній статті представлений досвід застосування платформи дистанційного навчання викладачів Херсонської державної морської академії, а саме, організація і проведення комплексного тестування для об'єктивного аналізу рівнів оволодіння курсантами професійних, загальнонаукових та інструментальних компетентностей. В статті описаний приклад створення ефективного інструменту оцінки професійної компетентності курсантів. Результати проведеного експерименту показали, що власний сайт дистанційного навчання є дієвим засобом як вивчення саме навчального матеріалу, так й перевірки якості його засвоєння; це об’єктивне оцінювання знань курсантів, їх компетентності як майбутніх фахівців та здатності виконувати складні завдання, що відносяться до їх професійної діяльності. В данной статье представлен опыт использования платформы дистанционного обучения преподавателей Херсонской государственной морской академии, а именно, организация и проведение комплексного тестирования для объективного анализа уровней овладения курсантами профессиональных, общенаучных и инструментальных компетентностей. В статье описан пример создания эффективного инструмента оценки профессиональной компетентности курсантов. Результаты проведенного эксперимента показали, что собственный сайт дистанционного обучения является действенным способом как изучения учебного материала, так и проверки качества его усвоения; это объективное оценивание знаний курсантов, их компетентности как будущих специалистов и их способности выполнять сложные задачи, относящиеся к их профессиональной деятельности. This article presents the experience of teachers of Kherson State Maritime Academy distance learning platform, namely, organizing and conducting complex testing for objective analysis of levels of mastering of professional cadets, general scientific competences and tools. This article describes an example of creating an effective tool for assessing the professional competence of students. Focusing on the results of education is topical today, and requires the recognition of qualifications obtained in the process of higher education and the development of education throughout life.
Description: Науковий журнал
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/441
ISSN: 2616-650X
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaytseva_distance_learning_system.pdf456.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.