Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/309
Title: Аналіз ефективності системи дистанційного навчання в процесі перевірки компетенцій
Other Titles: Анализ эффективности системы дистанционного обучения в процессе проверки компетенций
Analysis of the efficiency of the distance training system in the process of competency verification
Authors: Кравцова, Л.В.
Kravtsova, L.
Зайцева, Т.В.
Zaytseva, T.
Камінська, Н.Г.
Каминская, Н.Г.
Kaminska, N.
Keywords: компетентнісний підхід
компетенції
система дистанційного навчання
система тестування
компетентностный подход
компетенции
система дистанционного обучения
система тестирования
distance learning
competence approach
system testing
Issue Date: 6-Aug-2017
Publisher: Видавництво ХДУ
Citation: Кравцова Л.В. Аналіз ефективності системи дистанційного навчання в процесі перевірки компетенцій/ Л.В.Кравцова, Т.В.Зайцева, Н.Г.Камінська Інформаційні технології в освіті: зб.наук.праць. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2017. - № 32. - С. 74-85. DOI: 10.14308/ite000643
Series/Report no.: УДК: 378.14.015.62;
Abstract: У Херсонській державній морській академії проводиться дослідна експериментальна робота з інтеграції навчального процесу на основі компетентнісного підходу в державну освітню політику України. Одним із напрямків цієї роботи є створення та впровадження платформи дистанційної освіти для підтримки навчального процесу в Херсонській морській академії. Система дистанційного навчання ХДМА побудована на основі відкритої платформи Moodle, яка пропонує широкий спектр можливостей для повноцінної підтримки процесу навчання в дистанційному середовищі – різноманітні способи подання навчального матеріалу, перевірки знань і контролю успішності. Особливістю розробленої системи є те, що ефективність стратегії навчання забезпечується врахуванням психологічних особливостей контингенту користувачів, кінцевої мети навчання, мотивації всього процесу отримання освіти, а саме, специфіки професії моряка. Одним з основних напрямків роботи була повна заміна класичної методики проведення екзаменаційної сесії на комплексне тестування, яке охоплює всі дисципліни від 1 до 5 курсу навчання та проводиться на основі платформи дистанційної освіти. Результати проведеного експерименту показали, що власний сайт дистанційного навчання учбового закладу є дієвим засобом як вивчення навчального матеріалу, так і перевірки якості його засвоєння. В Херсонской государственной морской академии проводится исследовательская экспериментальная работа по интеграции учебного процесса на основе компетентностного подхода в государственную образовательную политику Украины. Одним из направлений этой работы является создание и внедрение платформы дистанционного образования для поддержки учебного процесса в Херсонской морской академии. Система дистанционного обучения ХГМА построена на основе открытой платформы Moodle, которая предлагает широкий спектр возможностей для полноценной поддержки процесса обучения в дистанционной среде, а именно, разнообразные способы представления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. Особенностью разработанной системы является то, что эффективность стратегии обучения обеспечивается учетом психологических особенностей контингента пользователей, конечной цели обучения, мотивации всего процесса получения образования, а именно, специфики профессии моряка. Одним из основных направлений работы была полная замена классической методики проведения экзаменационной сессии на комплексное тестирование, которое охватывает все дисциплины от 1 до 5 курса обучения и проводится на основе платформы дистанционного образования. Результаты проведенного эксперимента показали, что собственный сайт дистанционного обучения учебного заведения является действенным средством как для изучения учебного материала, так и для проверки качества его усвоения. The Kherson State Maritime Academy conducts experimental research on the integration of the educational process on the basis of a competence approach to the state educational policy of Ukraine. One of the directions of this work is the creation and implementation of a distance education platform to support the educational process in the Kherson Maritime Academy. The distance learning system of KSMA is built on the basis of the open Moodle platform, which offers a wide range of opportunities to fully support the learning process in the remote environment, namely, a variety of ways of presenting the training material, testing knowledge and monitoring progress. The peculiarity of the developed system is that the effectiveness of the training strategy is provided by taking into account the psychological characteristics of the user contingent, the ultimate goal of training, the motivation of the whole process of education, namely, the specifics of the seaman's profession. One of the main directions of the work was a complete replacement of the classical methodology for conducting the examination session for complex testing, which covers all disciplines from 1 to 5 courses of study and is conducted on the basis of a distance education platform. The results of the experiment showed that own site of distance learning is an effective tool for studying the teaching material and for testing the quality of its learning.
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/309
ISSN: 1998-6939
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravtsova_distance_learning.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.