Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2406
Title: Використання імітаційного моделювання у процесі підготовки судноводіїв: вплив зовнішніх факторів на характеристики руху судна
Other Titles: The use of simulation modelling in the training of ship navigators: the influence of external factors on the characteristics of ship movement
Authors: Зайцева, Т.В.
Zaytseva, T.
Кравцова, Л.В.
Kravtsova, L.
Терещенкова, О.В.
Tereshchenkova, О.
Keywords: інформаційні технології
предметні компетенції
математичне (імітаційне) моделювання
істинний вітер
information technologies
subject competencies
mathematical (information) modeling
true wind
Issue Date: 23-Sep-2021
Publisher: ХДУ
Citation: Зайцева Т.В. Використання імітаційного моделювання у процесі підготовки судноводіїв: вплив зовнішніх факторів на характеристики руху судна / Т. В. Зайцева, Л.В. Кравцова, О.В. Терещенкова // Збірник наукових праць "Information Technologies in Education (ITE), (47), Херсон:ХДУ, 2021. – С. 17- 34. DOI https://doi.org/10.14308/ite000742
Series/Report no.: УДК;378.004
Abstract: Бути компетентним означає враховувати всі обставини ситуації і адекватно використовувати отримані знання та досвід. Компетентність дозволяє людині орієнтуватися не тільки в звичайних, а й у непередбачених ситуаціях, перетворювати досвід у свої цінності та установки. Серед завдань, які стоять перед вищою освітою, одне з головних місць займає формування ключових компетенцій, за рівнями сформованості яких і судять про якість змісту освіти. Головною відмінною рисою компетентнісного підходу є його діяльнісний характер, де критерієм прояву компетенції є досягнення студентом позитивного для себе результату. У Херсонській державній морській академії на 1 курсі програма дисципліни «Інформаційні технології» містить модуль «Інформаційні технології в судноводінні», у рамках якого розглядають алгоритми та способи розв’язування професійно спрямованих задач. Такий зміст курсу сприяє як підвищенню якості підготовки курсантів-судноводіїв, так і втіленню спрямованості цієї дисципліни на професійну діяльність судноводія. Іншими словами, ми починаємо формувати як предметні, так і універсальні компетенції. Спеціально дібрані завдання знайомлять курсантів з інформаційними технологіями з погляду реалізації розв’язування прикладних завдань, а саме: 1)побудова математичних (інформаційних) моделей; 2)реалізація засобами MS Excel математичних моделей задач; 3)аналіз можливих варіантів рішення проблеми; 4)оптимізація технологічних процесів, урахування всіх можливих ситуацій та способів прийняття рішень. Під ключовими компетенціями будемо розуміти не тільки систему умінь, навичок, універсальних знань, а й спроможність майбутніх спеціалістів використовувати цю систему для професійної діяльності. У цій статті запропоновано методичні прийоми формування предметних професійно спрямованих компетенцій майбутніх судноводіїв на прикладі розв’язування прикладної задачі з використанням інформаційно-моделюючого підходу до аналізу та оцінки ризику судна, що функціонує в умовах мінливих або мало передбачуваних зовнішніх впливів, які є одними з факторів, що можуть призвести до екстремальних аварійних ситуацій. Предметом дослідження є новітні концептуальні підходи до використання імітаційного моделювання при розв’язуванні прикладних задач в процесі формування професійно-орієнтованих компетенцій. Метою статті є розробка методики моделювання впливу зовнішніх факторів на параметри руху судна та отримання оптимального управлінського рішення на базі табличного процесору MS Excel. Being competent means to take into account all the circumstances of the situation and to adequately use the acquired knowledge and experience. Competence allows a person to be well-informed not only about the normal course of events but also in emergencies. It also allows to turn person’s experience into his own values and attitudes. Among the tasks facing higher education, one of the main places is the formation of key competencies, the level of formation of which is judged on the quality of educational content. The main distinguishing feature of the competency-based approach is that it has activity-orientated nature, where the criterion of competence is the achievement of a positive result by the student. At Kherson State Maritime Academy the 1st year program of "Information Technologies" discipline contains "Information Technologies in Navigation" module, which examines the algorithms and methods of solving professional problems. This content of the course contributes to improving the quality of training of future ship navigators, and implementing the focus of this discipline on their professional activities. In other words, we begin to form both subject and universal professionally oriented competencies. Specially selected tasks acquaint cadets with information technology in terms of implementing the solution of professionally oriented tasks, namely: 1) construction of mathematical (information) models; 2) implementation of mathematical models of problems by means of MS Excel; 3) analysis of possible solutions of the problem; 4) optimization of technological processes, taking into account all possible situations and methods of decision making. Under the key competencies we will understand not only the system of expertise, knowledge and skills, but also the ability of future professionals to use this system for professional activities. This article proposes methodological techniques for the formation of subject professionally oriented competencies of future ship navigators. These techniques are shown on the example of solving an applied problem using an information-modeling approach to the analysis and risk assessment of a ship operating in conditions of changing or unpredictable external influences. These influences are one of the factors that can lead to emergencies.
Description: Фахове видання “Інформаційні технології в освіті”, категорія Б
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/2406
ISSN: 1998-6939
2306-1707
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaytseva_mathematical_modeling.pdf822.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.