Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/222
Title: Формування соціально-духовних цінностей студентської молоді в процесі фізичного виховання
Other Titles: Формирование социально-духовных ценностей студенческой молодежи в процессе физического воспитания
The formation of social and spiritual values of students in the process of physical education
Authors: Юськів, С.М.
Юськив, С.Н.
Yuskiv, S.M.
Keywords: Фізичне виховання
студентська молодь
здоровий спосіб життя
соціально-духовні цінності
особистість
Физическое воспитание
студенческая молодежь
здоровый образ жизни
социально-духовные ценности
личность
Physical education
students
a healthy lifestyle
social and spiritual values
personality
Issue Date: 2016
Publisher: ХДАУ, РВВ «Колос»
Citation: Юськів С.М. Формування соціально-духовних цінностей студентської молоді в процесі фізичного виховання. Філософські обрії сьогодення: збірник тез доповідей і статей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції., 17 листопада 2016 р. – Херсон : ХДАУ, 2016. – С. 165-167.
Series/Report no.: УДК: 1:371.122;
Abstract: Фізичне виховання – це суспільне явище, яке завжди перебуває в тісному взаємозв'язку з економічною сферою, культурою, суспільно-політичним ладом, станом охорони здоров'я, вихованням людей. Фізичне виховання являє собою складне суспільне явище, функції якого не обмежуються вирішенням завдань фізичного розвитку, а виконує і інші соціальні функції суспільства в області моралі, етики, морального розвитку. Физическое воспитание - это общественное явление, которое всегда находится в тесной взаимосвязи с экономической сферой, культурой, общественно-политическим строем, состоянием здравоохранения, воспитанием людей. Физическое воспитание представляет собой сложное общественное явление, функции которого не ограничиваются решением задач физического развития, а выполняет и другие социальные функции общества в области морали, этики, нравственного развития. Physical education is a social phenomenon that is always closely interconnected with the economic sphere, culture, the socio-political system, the state of healthcare, and the upbringing of people. Physical education is a complex social phenomenon whose functions are not limited to solving the problems of physical development, but also performs other social functions of society in the field of morality, ethics, and moral development.
Description: Всеукраїнська науково-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/222
Appears in Collections:Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yuskiv_personality.pdf478.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.