Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1743
Title: World History. Ancient World (Volume I)
Other Titles: Всесвітня історія. Стародавній світ (Частина І)
Всемирная история. Древний мир (Часть І)
Authors: Куликова, Л.Б
Куликова, Л.Б
Kulykova, L.B.
Keywords: Цивілізація
Цивилизация
Civilization
Всесвітня історія
Всемирная история
World History
Стародавній світ
Древний мир
Ancient World
Issue Date: 2020
Publisher: ХДМА
Citation: Kulykova L. B. World History. Ancient World: Lecture course for students in Higher education: In two volumes. Volume I. / L. B. Kulykova. – Kherson : KSMA, 2020. – 400 p.
Series/Report no.: УДК: 94(3)(075.8)=111;
Abstract: The lecture course gives information about the World History and stages of human cultural development. Presentation of the contents of historical material bears modern scientific and social knowledge about historical past of our civilization and the world today, the world history, geography, culture, art, greatness of humankind at all times and aims at promoting universal cultural values and ideals. Volume I includes ten lectures. Each lecture consists of two parts: first part – lecture materials and second part – tests, questions, and tasks for individual work, seminars and examination. This methodical system of compiling material gives teacher opportunity to evaluate students’ level of educational material acquisition and can be used for self-control by students. This publication is designed for international and native students of higher educational establishments of Ukraine, particularly for future specialists in maritime industry, also for teachers, scientists and for those interested in the World History. Навчальний посібник «Всесвітня історія. Стародавній світ» курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів, у 2-х томах. Том І, знайомить читача з всесвітньою історією та етапами культурного розвитку людства. Представлений зміст історичного матеріалу несе сучасне, наукове та суспільне знання про історичне минуле нашої цивілізації і сучасний світ, всесвітню історію, географію, культуру, мистецтво і велич людського духу в усі часи та націлено на виховання загальнолюдських, культурних цінностей та ідеалів. Том І містить десять лекцій, кожна з яких складається з двох розділів: власне лекційний матеріал і спеціальний розділ з тестами, питаннями і різноманітними завданнями для самостійного вивчення, підготовки до семінарських занять, контрольних робіт та іспиту. Така методична система підбору матеріалу дасть змогу викладачеві оцінити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу та може бути використана студентами для самоконтролю. Це видання адресоване іноземним та вітчизняним студентам закладів вищої освіти України, зокрема майбутнім фахівцям морської галузі, а також викладачам, науковцям та всім, хто цікавиться всесвітньою історією. Учебное пособие «Всемирная история. Древний мир» курс лекций для студентов высших учебных заведений, в 2-х томах. Том І, знакомит читателя со всемирной историей и этапами культурного развития человечества. Представленное содержание исторического материала несет современное, научное и общественное знание об историческом прошлом нашей цивилизации и современном мире, всемирной истории, географии, культуре, искусстве и величии человеческого духа во все времена и нацелено на воспитание общечеловеческих, культурных ценностей и идеалов. Том I содержит десять лекций, каждая из которых состоит из двух разделов: собственно лекционный материал и специальный раздел с тестами, вопросами и разнообразными заданиями для самостоятельного изучения, подготовки к семинарским занятиям, контрольным работам и экзамену. Такая методическая система подбора материала позволит преподавателю оценить уровень усвоения студентами учебного материала и может быть использована студентами для самоконтроля. Это издание адресовано иностранным и отечественным студентам высших учебных заведений Украины, в частности будущим специалистам морской отрасли, а также преподавателям, научным работникам и всем, кто интересуется всемирной историей.
Description: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/1743
ISSN: 978-966-2245-58-5
978-966-2245-46-2
Appears in Collections:Навчально-методична література

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulykova Liliia. World History. Ancient World. Volume 1. .pdf14.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.