Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/677
Title: Концептуальні засади розвитку предметних компетентностей учнів 1-4 класів на уроках фізичної культури в Новій українській школі.
Other Titles: Концептуальные основы развития предметных компетенций учащихся 1-4 классов на уроках физической культуры в Новой украинской школе
Conceptual principles of development of subject competences of pupils of 1-4 grades at physical education lessons in the New ukrainian school
Authors: Моїсеєв, С.О.
Моисеев, С.А.
Moiseyev, S.O.
Гузар, В.М.
Гузарь, В.Н.
Huzar, V.M.
Шалар, О.Г.
Shalar, O.H.
Keywords: Нова українська школа
урок фізичної культури
компетентнісний підхід
предметні компетентності
творчість
інтеракція
Новая украинская школа
урок физической культуры
компетентностный подход
предметные компетентности
творчеств
интеракция
New Ukrainian school
physical culture lesson
competence approach
subject competencies
creativity
interaction
Issue Date: 2019
Publisher: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Citation: Моїсеєв С.О., Гузар В.М., Шалар О.Г. Концептуальні засади розвитку предметних компетентностей учнів 1-4 класів на уроках фізичної культури в Новій українській школі. Педагогічний альманах: зб.наук.пр. / ред. В.В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019, Вип.43, С. 45-56.
Series/Report no.: УДК: [373.3.016:799]:37.014.3(477);
Abstract: Актуальність статті зумовлена імплементацією Концепції Нової української школи в практику роботи закладів загальної середньої освіти взагалі та викладання навчального предмета «Фізична культура» зокрема. Метою статті є уточнення концептуальних засад розвитку предметних компетентностей учнів 1-4 класів на уроках фізичної культури в Новій українській школі. У статті висвітлюються погляди відомих українських учених на сучасне термінологічне поле компетентнісного підходу до навчання учнів у закладах загальної середньої освіти. Установлено, що під компетентнісним підходом в освіті доцільно розуміти спрямованість освітнього процесу на формування в учнів ієрархічно підпорядкованої системи ключових, загальнопредметних та предметних компетентностей. У публікації представлений структурно-функціональний взаємозв’язок між наскрізними змістовими лініями, ключовими, предметними компетентностями та наскрізними уміннями в реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів-початківців на уроках фізичної культури в Новій українській школі. Показано пріоритетність розвитку предметних компетентностей у реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів-початківців на уроках фізичної культури. Здійснено аналіз поглядів визнаних учених на класичну теорію навчання рухових дій. Автором уточнено концептуальні та організаційно-методичні особливості інноваційних систем фізичного виховання учнів початкової школи, що максимально враховують вимоги Нової української школи. Зроблено висновок, що Нова українська школа потребує перегляду й осучаснення методики проведення уроків фізичної культури. Це стає можливим через гармонійне поєднання здобутків класичної теорії і методики навчання рухових дій з інноваційними підходами до підвищення творчої активності та соціальної взаємодії учнів на уроках фізичної культури. Актуальность статьи обусловлена имплементацией Концепции Новой украинской школы в практику работы учреждений общего среднего образования вообще и преподавания учебного предмета «Физическая культура» в частности. Целью работы является уточнение концептуальных основ развития предметных компетенций учащихся 1-4 классов на уроках физической культуры в Новой украинской школе. В публикации представлен структурно-функциональная взаимосвязь между сквозными смысловыми линиями, ключевыми, предметными компетенциями и сквозными умениями в реализации компетентностного подхода к обучению учащихся начинающих на уроках физической культуры в Новой украинской школе. В статье освещаются взгляды известных украинских ученых на современное терминологическое поле компетентностного подхода к обучению учащихся в учреждениях общего среднего образования. Установлено, что под компетентностного подхода в образовании целесообразно понимать направленность образовательного процесса на формирование иерархически подчиненной системы ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Показано приоритетность развития предметных компетенций в реализации компетентностного подхода к обучению учащихся начинающих на уроках физической культуры. Осуществлен анализ взглядов признанных ученых на классическую теорию обучения двигательным действиям. Автором уточнено концептуальные и организационно-методические особенности инновационных систем физического воспитания учащихся начальной школы, максимально учитывают требования Новой украинской школы. Сделан вывод, что Новая украинская школа требует пересмотра и осовременивания методики проведения уроков физической культуры. Это становится возможным из-за гармоничное сочетание достижений классической теории и методики обучения двигательным действиям с инновационными подходами к повышению творческой активности и социального взаимодействия учащихся на уроках физической культуры. The relevance of the article is due to the implementation of the Concept of the New Ukrainian School in the practice of general secondary education in general and the teaching of the subject «Physical Education» in particular. The purpose of the article is to clarify the conceptual foundations of the development of subject competences of pupils of 1-4 grades at physical education lessons in the New Ukrainian School. The article highlights the views of well-known Ukrainian scholars on the modern terminological field of a competent approach to teaching pupils general secondary educational institutions. It is established that under the competence approach in education it is advisable to understand the orientation of the educational process to the formation hierarchically subordinated system of key, general subject and subject competences in pupils. The publication presents the structural-functional relationship between the cross-cutting content lines, key, subject competences and their cross-cutting skills in implementing a competent approach to teaching primary pupils at physical education lessons in New Ukrainian School. The priority of the development of subject competences in the implementation of the competence approach to teaching primary pupils at physical education lessons is shown. An analysis of the views of recognized scientists on the classical theory of motion training has been done. The author clarifies the conceptual, organizational and methodological features of the author’s systems of physical education of primary pupils, which maximally take into account the requirements of the New Ukrainian School. It is concluded that the New Ukrainian School needs revision and updating of the methods of conducting physical education lessons. This is made possible by the harmonious combination of the achievements of classical theory and methods of teaching motion actions with innovative approaches to enhancing the creative activity and social interaction of pupils at physical education lessons. Key words: New Ukrainian school, physical culture lesson, competence approach, subject competencies, creativity, interaction.
Description: Педагогічний альманах
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/677
ISSN: 2616-5597
Appears in Collections:Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huzar_creativity.pdf708.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.