Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/649
Title: Удосконалення психофізіологічної готовності морських фахівців до професійної діяльності засобами фізичного виховання
Other Titles: Совершенствование психофизиологической готовности морских специалистов к профессиональной деятельности средствами физического воспитания
Improving the psychophysiological readiness of marine specialists for professional activities by means of physical education
Authors: Юськів, С.М.
Юськив, С.Н.
Yuskiv, S.M.
Keywords: Фізична культура
курсанти
фізичні навантаження
якості
фізична підготовка
Физическая культура
курсанты
физические нагрузки
качества
физическая подготовка
Physical education
cadets
physical activity
qualities
physical preparation
Issue Date: 2019
Publisher: ДВНЗ «ХДАУ»
Citation: Юськів С.М. Удосконалення психофізіологічної готовності морських фахівців до професійної діяльності засобами фізичного виховання. Філософські обрії сьогодення: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. Херсон: ХДАУ, 2019, 221-224.
Series/Report no.: УДК: 1:371.122;
Abstract: Аналіз теорії й практики фізичного виховання сьогодення засвідчує, що засоби і методи фізичного виховання розглядаються, головним чином, з точки зору підвищення індивідуального рівня фізичної підготовленості морських фахівців, а виховні можливості фізичного виховання не використовуються повною мірою. Разом з тим, раціонально організовані заняття з фізичного виховання і спорту здатні не лише забезпечити фізичний (біологічний) розвиток курсантів, але і суттєво вплинути на розвиток та вдосконалення їхньої психічної природи, від рівня розвитку якої залежить морально-психологічна готовність курсантів до професійної діяльності. Анализ теории и практики физического воспитания сегодня показывает, что средства и методы физического воспитания рассматриваются, главным образом, с точки зрения повышения индивидуального уровня физической подготовленности морских специалистов, а воспитательные возможности физического воспитания не используются в полной мере. Вместе с тем, рационально организованы занятия по физическому воспитанию и спорту способны не только обеспечить физический (биологический) развитие курсантов, но и существенно повлиять на развитие и совершенствование их психической природы, от уровня развития которой зависит морально-психологическая готовность курсантов к профессиональной деятельности. An analysis of the theory and practice of physical education today shows that the means and methods of physical education are considered mainly from the point of view of increasing the individual level of physical fitness of marine specialists, and the educational opportunities of physical education are not used to the full. At the same time, classes on physical education and sport are rationally organized, capable of not only ensuring the physical (biological) development of cadets, but also significantly affect the development and improvement of their mental nature, the moral and psychological readiness of students for professional activities depends on the level of development.
Description: Міжнародна науково-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/649
Appears in Collections:Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yuskiv_physical_activity.pdf542,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.