Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/601
Title: Використання комп’ютерних моделей при вивченні шкільного курсу алгебри та початків аналізу
Other Titles: Использование компьютерных моделей при изучении школьного курса алгебры и начал анализа
The use of computer models in the study of algebra school course and the beginnings of analysis
Authors: Зайцева, Т.В.
Zaytseva, T.
Keywords: Комп’ютерне моделювання
програма GRAN1
шкільний курс алгебри та початків аналізу
Компьютерное моделирование
программа GRAN1
школьный курс алгебры и начал анализа
Computer simulation
GRAN1 program
school course in algebra and the beginnings of analysis
Issue Date: 2000
Publisher: ХГТУ
Citation: Зайцева Т. Використання комп’ютерних моделей при вивченні шкільного курсу алгебри та початків аналізу. Вестник Херсонского государственного техническо¬го университета. Вып.2(8). – Херсон: ХГТУ, 2000. – С.114-118.
Series/Report no.: УДК: 371.302.2;
Abstract: З кожним роком посилюється проникнення до шкільних курсів понять і теорій з різних галузей знань, взаємовплив ідей, і як результат – виникнення інтегрованих наук і різних інтегрованих курсів навчання. Впровадження в шкільну практику таких курсів забезпечує природничо-наукову освіту учнів з орієнтацією на математичні, гуманітарні та суспільні науки. Вплив математичних методів на економіку, соціологію, хімію потребує від підростаючого покоління вмінь використовувати математичні знання в якості інструмента пізнання, навичок моделювання реальних процесів, що в свою чергу вимагає підсилення прикладної спрямованості шкільного курсу математики. В 10-11 класах середніх шкіл при вивченні розділів ”Похідна та її застосування” та “Інтеграл та його використання” паралельно з вправами, метою яких є розвиток техніки диференціювання та інтегрування, доцільно насичувати уроки розв’язуванням задач на застосування похідної та інтегралу. С каждым годом усиливается проникновение в школьные курсы понятий и теорий из различных областей знаний, взаимовлияние идей, и как результат - возникновение интегрированных наук и различных интегрированных курсов. Внедрение в школьную практику таких курсов обеспечивает естественно-научное образование учащихся с ориентацией на математические, гуманитарные и общественные науки. Влияние математических методов в экономике, социологии, химии требует от подрастающего поколения умений использовать математические знания в качестве инструмента познания, навыков моделирования реальных процессов, что в свою очередь требует усиление прикладной направленности школьного курса математики. В 10-11 классах средних школ при изучении разделов "Производная и ее применение" и "Интеграл и его использование" параллельно с упражнениями, целью которых является развитие техники дифференцирования и интегрирования, целесообразно насыщать уроки решением задач на применение производной и интеграла. Each year, the penetration of concepts and theories from different fields of knowledge, the interplay of ideas, and as a result, the emergence of integrated sciences and various integrated courses, intensifies. The introduction of such courses in school practice provides students with a natural science education with a focus on mathematical, humanities and social sciences. The influence of mathematical methods in economics, sociology, chemistry requires the younger generation of skills to use mathematical knowledge as a tool of cognition, modeling skills of real processes, which in turn requires the strengthening of the applied orientation of the school mathematics course. In the 10-11 grades of secondary schools, in the study of the sections "Derivative and its application" and "Integral and its use" in parallel with exercises aimed at the development of techniques of differentiation and integration, it is advisable to saturate the lessons by solving the problems of application of the derivative and integral.
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/601
ISBN: 5-7763-2514-5
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaytseva_Algebra.pdf495.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.