Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/324
Title: Teachers’ and learners’ reflective functions in the context of competency based education (model for abridged program students)
Other Titles: Рефлексивні функції викладачів та студентів у контексті навчання на основі компетентнісного підходу ( для студентів, які навчаються за скороченою програмою)
Authors: Васильєва, А.О.
Васильева, А.А.
Vasylieva, A.
Keywords: reflection
reflective function
competency based approach
teacher’s competencies
learning cycle
рефлексія
рефлексивна функція
компетентнісний підхід
компетенції викладача
цикл навчання рефлексия
рефлективная функция
компетентностный подход
компетенции преподавателя
цикл обучения
Issue Date: 2019
Publisher: Молодий вчений
Citation: Vasylieva A. Teachers’ and learners’ reflective functions in the context of competency based education (model for abridged program students). Молодий вчений : наук. журн. Херсон, 2019. № 7.2. С 164-166
Series/Report no.: УДК: 378.147-047.22;
Abstract: The article is focused on the role of reflective functions in teachers’ professional development in the context of competency based education. It describes how competent teacher should be and what competencies influence on engagement of adult learners into studying process. The study examines how the teacher creates the conditions for student teachers to develop reflective functions during practical lessons. Reflective functioning gives an opportunity to think about what you are doing deeply and learn something new from your experience. The purpose of reflective functioning is to help students learn from their practical experience. In this sense, the teacher's reflective function is essential for implementation into learning process in terms of competency based approach. Стаття присвячена ролі рефлексивних функцій у професійному розвитку викладачів у контексті компетентнісного підходу. Проблема залучення дорослих у навчальну діяльність широко визнана. Мається на увазі те, що викладач не може вважатися компетентним, якщо він просто добре знає дисципліну, яку викладає. Згідно широко поширеній думці, якщо чомусь навчають, то знання автоматично відкладаються у пам’яті і тема вважається вивченою. У випадку ж, коли таке не відбувається, якщо тему не вивчено, тоді проблема криється у відповідності здатностей того, хто навчається, його мотивації чи наполегливості. Рефлексивні функції стали предметом, що викликає інтерес дослідників, які всебічно розглядають питання освіти та підготовки моряків на рівні експлуатації. У цьому дослідженні розглядаєть процес створення викладачем умови для викладачів-стажерів для розвитку рефлексивних функцій під час практичних занять. Великим викликом для викладачів є ставити під сумнів свою педагогічну практику для власного професійного розвитку з метою підвищення ефективності навчання студентів. Рефлексивна практика у нашому дослідження розглядається як здатність реагувати на ситуацію під час освітнього процесу. Ключовим обґрунтуванням рефлексивної практики є те, що досвід сам по собі не призводить до навчання; важливе значення має рефлексія зі своїм досвідом. Компетентнісний підхід та комунікативні методи навчання сприяють особистісному зростанню, коли студенти обмірковують свої власні знання та компетенції, так само як і альтернативне розуміння для розширення цих компетенцій. Таким чином, стратегічно виваженим викладачем може вважатися такий, що вміє поєднувати процеси викладання та навчання і володіє навичками проектувати і управляти, у найефективніший спосіб, співвідношення навчального змісту та функцій навчання. У цьому сенсі рефлексивна функція викладача є важливою для впровадження в навчальний процес, що ґрунтується на компетентнісному підході.
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/324
ISSN: 2304-5809
Appears in Collections:Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasylieva_reflective_function.pdf277,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.