Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/296
Title: Змістовні та організаційні аспекти професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів морського вузу
Other Titles: Содержательные и организационные аспекты профессионально-прикладной физической подготовки курсантов морского вуза
Substantive and organizational aspects of professionally-applied physical training of maritime university cadets
Authors: Юськів, С.М.
Юськив, С.Н.
Yuskiv, S.M.
Keywords: професійно-прикладна фізична підготовка
курсанти
фізична культура
фізичні якості профессионально-прикладная физическая подготовка
курсанты
физическая культура
физические качества
professionally applied physical training
cadets
physical education
physical qualities
Issue Date: 2018
Publisher: ХДАУ
Citation: Юськів С.М. Змістовні та організаційні аспекти професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів морського вузу. Філософія здоров'я – здоровий спосіб життя – здорова нація: збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 284-286.
Series/Report no.: УДК: 1:14.614.796;
Abstract: У формуванні професійно важливих якостей у майбутніх моряків, зміцненні їхнього здоров'я, а відтак і покращенні продуктивності праці належить професійно-прикладній фізичній підготовці (ППФП). Вона спрямована на загальний фізичний розвиток, підготовку і швидке, якісне засвоєння професійних навичок, сприяє кращому засвоєнню спеціальних рухів, психічних і фізичних якостей, формуванню професійних навичок, від яких залежить професійна діяльність моряків. В формировании профессионально важных качеств у будущих моряков, укреплении их здоровья, а значит и улучшении производительности труда принадлежит профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП). Она направлена на общее физическое развитие, подготовку и быстрое, качественное усвоение профессиональных навыков, способствует лучшему усвоению специальных движений, психических и физических качеств, формированию профессиональных навыков, от которых зависит профессиональная деятельность моряков. In the formation of professionally important qualities for future sailors, strengthening their health, and hence improving labor productivity, belongs to professionally-applied physical training (PPFP). It is aimed at the general physical development, training and quick, high-quality assimilation of professional skills, contributes to the better assimilation of special movements, mental and physical qualities, the formation of professional skills on which the professional activity of sailors depends.
Description: Всеукраїнська науково-практична конференція
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/296
Appears in Collections:Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yuskiv_physical_qualities.pdf532,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.