Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/607
Title: Математика у школах гуманітарного профілю та методика її навчання на основі нових інформаційних технологій
Other Titles: Математика в школах гуманитарного профиля и методика ее обучения на основе новых информационных технологий
Mathematics in the schools of the humanities profile and methods of teaching it based on new information technologies
Authors: Зайцева, Т.В.
Zaytseva, T.
Keywords: Шкільний курс математики
інформатизація освіти
програмні середовища
гуманітарна школа
Школьный курс математики
информатизация образования
программные среды
гуманитарная школа
School mathematics course
informatization of education
software environments
humanities school
Issue Date: 2000
Publisher: НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Зайцева Т. Математика у школах гуманітарного профілю та методика її навчання на основі нових інформаційних технологій. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драго¬манова. – Випуск 2.-2000 – С.266-275.
Series/Report no.: УДК: 518.51;
Abstract: Основний напрямок розвантаження школярів при навчанні математиці – це чіт¬ке виділення рівня обов'язкових вимог по всім програмним курсам. Розвантажуючи програмний матеріал з математики для гуманітарних шкіл, можна піти традиційним шляхом:  виключити окремі поняття і розділи програми;  понизити теоретичний рівень викладання матеріалу;  ряд програмних питань розглядати в плані знайомства. Виняток окремих понять шкільної математики тягне виняток цілих її розділів, що призводить до порушення цілісності, повноти і завершеності курсу. Альтернативний шлях зменшення навчального навантаження – це зміна методичних підходів викладання теоретичного матеріалу. Головне, на що слід звернути увагу – це не втратити можливість розвитку тих якостей особистості учня, які можуть бути сформовані при вивченні математики. Основное направление разгрузки школьников при обучении математике - это четкое выделение уровня обязательных требований по всем программным курсам. Разгружая программный материал по математике для гуманитарных школ, можно пойти традиционным путем: - исключить отдельные понятия и разделы программы; - снизить теоретический уровень преподавания материала; - ряд программных вопросов рассматривать в плане знакомства. Исключение отдельных понятий школьной математики тянет исключение целых ее разделов, что приводит к нарушению целостности, полноты и завершенности курса. Альтернативный путь уменьшения учебной нагрузки - это изменение методических подходов преподавания теоретического материала. Главное, на что следует обратить внимание - это не потерять возможность развития тех качеств личности ученика, которые могут быть сформированы при изучении математики. The main direction of unloading schoolchildren in teaching mathematics is a clear allocation of the level of mandatory requirements for all program courses. Unloading the program material in mathematics for humanitarian schools, you can go the traditional way: - exclude individual concepts and sections of the program; - reduce the theoretical level of teaching material; - consider a number of programmatic issues in terms of dating. The exclusion of certain concepts of school mathematics draws the exclusion of its entire sections, which leads to a violation of the integrity, completeness and completeness of the course. An alternative way to reduce the workload is to change the methodological approaches of teaching theoretical material. The main thing that you should pay attention to is not to lose the opportunity to develop those qualities of the student’s personality that can be formed in the study of mathematics.
URI: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/607
ISBN: 966-954-42-5-4
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaytseva_Gumanitar.pdf556.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.