Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/601
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗайцева, Т.В.-
dc.contributor.authorZaytseva, T.-
dc.date.accessioned2019-12-02T12:18:19Z-
dc.date.available2019-12-02T12:18:19Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.citationЗайцева Т. Використання комп’ютерних моделей при вивченні шкільного курсу алгебри та початків аналізу. Вестник Херсонского государственного техническо¬го университета. Вып.2(8). – Херсон: ХГТУ, 2000. – С.114-118.uk_UA
dc.identifier.isbn5-7763-2514-5-
dc.identifier.urihttp://rep.ksma.ks.ua/jspui/handle/123456789/601-
dc.description.abstractЗ кожним роком посилюється проникнення до шкільних курсів понять і теорій з різних галузей знань, взаємовплив ідей, і як результат – виникнення інтегрованих наук і різних інтегрованих курсів навчання. Впровадження в шкільну практику таких курсів забезпечує природничо-наукову освіту учнів з орієнтацією на математичні, гуманітарні та суспільні науки. Вплив математичних методів на економіку, соціологію, хімію потребує від підростаючого покоління вмінь використовувати математичні знання в якості інструмента пізнання, навичок моделювання реальних процесів, що в свою чергу вимагає підсилення прикладної спрямованості шкільного курсу математики. В 10-11 класах середніх шкіл при вивченні розділів ”Похідна та її застосування” та “Інтеграл та його використання” паралельно з вправами, метою яких є розвиток техніки диференціювання та інтегрування, доцільно насичувати уроки розв’язуванням задач на застосування похідної та інтегралу. С каждым годом усиливается проникновение в школьные курсы понятий и теорий из различных областей знаний, взаимовлияние идей, и как результат - возникновение интегрированных наук и различных интегрированных курсов. Внедрение в школьную практику таких курсов обеспечивает естественно-научное образование учащихся с ориентацией на математические, гуманитарные и общественные науки. Влияние математических методов в экономике, социологии, химии требует от подрастающего поколения умений использовать математические знания в качестве инструмента познания, навыков моделирования реальных процессов, что в свою очередь требует усиление прикладной направленности школьного курса математики. В 10-11 классах средних школ при изучении разделов "Производная и ее применение" и "Интеграл и его использование" параллельно с упражнениями, целью которых является развитие техники дифференцирования и интегрирования, целесообразно насыщать уроки решением задач на применение производной и интеграла. Each year, the penetration of concepts and theories from different fields of knowledge, the interplay of ideas, and as a result, the emergence of integrated sciences and various integrated courses, intensifies. The introduction of such courses in school practice provides students with a natural science education with a focus on mathematical, humanities and social sciences. The influence of mathematical methods in economics, sociology, chemistry requires the younger generation of skills to use mathematical knowledge as a tool of cognition, modeling skills of real processes, which in turn requires the strengthening of the applied orientation of the school mathematics course. In the 10-11 grades of secondary schools, in the study of the sections "Derivative and its application" and "Integral and its use" in parallel with exercises aimed at the development of techniques of differentiation and integration, it is advisable to saturate the lessons by solving the problems of application of the derivative and integral.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherХГТУuk_UA
dc.relation.ispartofseriesУДК: 371.302.2;-
dc.subjectКомп’ютерне моделюванняuk_UA
dc.subjectпрограма GRAN1uk_UA
dc.subjectшкільний курс алгебри та початків аналізуuk_UA
dc.subjectКомпьютерное моделированиеuk_UA
dc.subjectпрограмма GRAN1uk_UA
dc.subjectшкольный курс алгебры и начал анализаuk_UA
dc.subjectComputer simulationuk_UA
dc.subjectGRAN1 programuk_UA
dc.subjectschool course in algebra and the beginnings of analysisuk_UA
dc.titleВикористання комп’ютерних моделей при вивченні шкільного курсу алгебри та початків аналізуuk_UA
dc.title.alternativeИспользование компьютерных моделей при изучении школьного курса алгебры и начал анализаuk_UA
dc.title.alternativeThe use of computer models in the study of algebra school course and the beginnings of analysisuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaytseva_Algebra.pdf495.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.